Pravidla vyplnění registračního formuláře

SOUTĚŽ S PIGNUSEM

 

Status pravidel soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže vyhlášené formou registračního formuláře k odběru newsletteru ve formě příspěvku na Facebookové stránce PIGNUS,  která bude probíhat vždy od 1. dne v měsíci do posledního dne daného měsíce celý kalendářní rok (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je Fashion Brands s.r.o., se sídlem Černokostelecká 616/143, Malešice 108 00 Praha 10, IČ: 05209901. Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o, se sídlem Zubatého 11, Praha 5, 150 00, IČ: 02498120 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220270 (dále jako „organizátor“).

 

Harmonogram soutěže:

Soutěž probíhá vždy od 1. dne v měsíci do posledního dne daného měsíce, nejdéle však do 31. 12. 2024 (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1 Registrace: Do soutěže se zaregistruje každý, kdo vyplní a odešle přihlašovací formulář pro odběr newsletteru v daném období.

2 Vyhodnocení soutěže: Za zaslaných vyplněných formulářů pro registraci k odběru newsletteru, které budou potvrzené, v daném období, následně vylosujeme jednoho výherce či výherkyni. Výherce bude informován na uvedené kontakty při registraci a následně bude zveřejněn na webové stránce www.pignus.cz.

3 Soutěžící: Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která vyplní formulář pro registraci k odběru newsletteru dle pravidel uvedených výše. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící se může zaregistrovat pouze jedenkrát do soutěže. Soutěžící svou účastí v soutěži prohlašuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé a souhlasí s jejich využitím pro následné marketingové aktivity.

Ceny v soutěži: Jeden výherce získá v elektronické podobě slevový kupón v hodnotě 1 000 Kč na nákup v e-shopu WWW.PIGNUS.CZ. Tento kupon je platný rok od získání a platí pouze pro nákup na www.pignus.cz  a to pro první objednávku. Voucher není možné využít na nákup v kamenných prodejnách. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou.

 

5 Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o., se sídlem: Zubatého 470/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02498120 jakožto zpracovatele. Pořadatel má právo jakoukoli svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

 

V Praze dne: 20. 7. 2021, pořadatel soutěže